Organisatie

Volgen op

Statuten

Het hieronder benoemde betreft een kopie van de statuten die zijn vastgesteld op 7 januari 2016. De oorspronkelijke statuten zijn op te vragen conform artikel 25. Aan deze kopie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: V.V. IJsselmeervogels. Zij is opgericht op zes juni negentienhonderdtweeëndertig onder de naam Na Arbeid Sport, nadien, op twaalf juni negentienhonderdzevenendertig gewijzigd in V.V. IJsselmeervogels.
 2. Zij heeft haar zetel te Spakenburg.

Duur

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van zondagvoetbal.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond, hierna te noemen: 'KNVB',
  1. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  2. het bevorderen en het doen plaatshebben van wedstrijden;
  3. het houden van en het opwekken van trainingen;
  4. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren; en verder met behulp van andere toelaatbare middelen die tot het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Lidmaatschap

Artikel 4

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden.

Artikel 5

1. Leden van de vereniging zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De aanmelding bij het bestuur dient schriftelijk te geschieden.

2. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn kunnen lid van de vereniging zijn. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.

3. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 6

Ereleden zijn leden van de vereniging die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door het overlijden van het lid;
  2. Door opzegging door het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging;
  4. Door ontzetting ex artikel 10 lid 5.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen is opgezegd.
 6. Ingeval een lid door de KNVB is ontzet, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddelijke ingang op te zeggen.

BEGUNSTIGENDE LEDEN

Artikel 8

 1. Begunstigende leden zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 2. Begunstigende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. De rechten en verplichtingen van begunstigende leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten zijn één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
  3. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
  4. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeiende, te aanvaarden en na te komen.

STRAFFEN

Artikel 10


  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;
  2. tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor het belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 1. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Een schorsing kan zijn naar tijdvak, dan wel inhouden een uitsluiten voor deelname aan wedstrijden en/of trainingen naar aantal. Gedurende periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
 3. Na verloop van de periode van schorsing herleven alle rechten en verplichtingen van het lidmaatschap weer.
 4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na aanmaning nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN

Artikel 11

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. ontvangsten uit wedstrijden;
 3. andere inkomsten.

CONTRIBUTIE

Artikel 12

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. De contributie is elk verenigingsjaar in de maand juli verschuldigd.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie van het gehele jaar verschuldigd.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

BESTUUR

Artikel 13

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden in functie worden benoemd. De volgende portefeuilles moeten zijn vertegenwoordigd: Voorzitter, Secretariële Zaken, Financiële Zaken, Algemene Zaken en Voetbaltechnische Zaken. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2.   
  1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste vijftien leden.
  2. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 4. Ieder bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Zonder indiening van tegenkandidaten door de onder artikel 4 genoemde leden wordt het bestuurslid voor een nieuwe periode herbenoemd. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Na expiratie van twee aaneengesloten perioden is herbenoeming niet mogelijk. Een bestuurslid dat na de onderhavige aaneengesloten perioden aftreedt is gedurende een termijn van twee jaren na genoemd aftreden niet verkiesbaar.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken als bestuurslid.

Artikel 14

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld, en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
 5. Bestuursbesluiten kunnen slechts met meerderheid van stemmen genomen worden.
 6. Bij staken van stemmen heeft ieder bestuurslid de bevoegdheid betreffende het onderhavige onderwerp een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om de daar aanwezige leden een oordeel over dat onderwerp te vragen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de zin van de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
  Besluiten met betrekking tot genoemde rechtshandelingen worden slechts dan genomen indien uit het aantal aanwezige leden van de algemene vergadering een gekwalificeerde meerderheid van tweederde wordt behaald. Indien dit niet het geval is kan bij een opeenvolgende algemene vergadering over genoemde rechtshandelingen met meerderheid van stemmen worden besloten.
 6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:

  1. Onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen en het 
   verrichten van investeringen een bedrag of waarde van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) te boven gaande;
  2.  
   1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of in genot verkrijgen en geven van registergoederen;
   2. het ter leen verstrekken van gelden met uitzondering van dat wat tot het ondersteuningsbeleid behoort;
   3. het ter leen opnemen van gelden waaronder begrepen het aanvragen van een bankkrediet;
   4. d. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks ter beoordeling van het bestuur;
   5. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de vereniging;
   6. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
   7. de stategie van de vereniging die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
   8. de financiering van de strategie van de vereniging.

    Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt:
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden getekend.
 2. Het bestuur brengt - behoudens verlening door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. Het bestuur laat het jaarverslag ex lid 2 van dit artikel controleren door een accountant.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur décharge.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en vierde lid, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording ex artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde accountant;
  2. het jaarverslag van de secretaris;
  3. vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar;
  4. vaststelling van de contributies;
  5. voorziening in eventuele vacatures;
  6. vaststelling van de notulen van de overige algemene vergadering;
  7. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek en met opgaaf van redenen van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 18

 1. Alle leden ook de ereleden en begunstigende leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang.
 2. Leden tot zeventien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens één stem uit, de leden van zeventien jaar en ouder alsmede de ereleden en de begunstigende leden telkens drie stemmen.
 3. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP NOTULEN

 Artikel 19

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
  plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist te worden ondertekend.
  In een (algemene) vergadering genomen besluiten hebben hun werking en zijn rechtsgeldig vanaf het moment dat ze in die vergadering zijn genomen. Het vaststellen van de notulen heeft aldus geen betekenis voor de vraag of een besluit is genomen. Een genomen besluit kan niet ongedaan gemaakt worden door bij de vaststelling van de notulen de conceptnotulen te wijzigen.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20


  1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
  2. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt er een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt.
   Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
   stemming.
 1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid der geldige uitgebrachte
  stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
  van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
  voorzitter.
 3. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zonodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemmingen de stemmen staken wordt tot een nieuwe stemming overgegaan.
 4. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  1. blanko zijn;
  2. zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 21

 1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot de instelling of het opheffen van
  een raad van advies, bestaande uit tenminste drie leden, van wie 1 lid met een
  financieel profiel. De raad van advies benoemt uit haar midden een voorzitter.
 2. De leden van de raad van advies worden voorgedragen door de raad van advies met
  instemming van het bestuur en worden benoemd door de algemene vergaderingvan de vereniging. Leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en zijn aansluitend éénmalig voor eenzelfde periode hernoembaar.
 3. De algemene vergadering is bevoegd leden van de raad van advies te ontslaan. Een lid van de raad van advies kan alleen worden ontslagen door de algemene vergadering - al dan niet op voordracht of aangeven van het bestuur en/of de raad van advies.
 4. Bij de samenstelling van de raad van advies zal rekening worden gehouden dat er sprake is van een evenwichtige samenstelling van de raad van advies, waardoor voldoende deskundigheid aanwezig is over het werkterrein van de vereniging en op de terreinen financiën, politieke en bestuurlijke verhoudingen.
  1. Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van advies;
  2. Het lidmaatschap van de raad van advies mag wel worden gecombineerd met
   wervingsactiviteiten en/of vrijwilligerswerk voor de vereniging;
  3. Geen lid van de raad van advies kan zijn een persoon met een tegenstrijdig
   belang met de vereniging dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een
   risico vormt.
 5. De leden van de raad van advies dienen te voldoen aan één of meer van de volgende
  kwalificaties:
  1. voldoende draagvlak binnen de vereniging;
  2. passende ervaring in toezichthoudende/adviserende functie(s);
  3. brede kennis op het gebied van aansturing van grotere –vrijwilligers-organisaties;
  4. financieel-economische en/of juridische kennis en ervaring;
  5. het vermogen kritisch en onafhankelijk te opereren;
  6. verbondenheid met de vereniging;
  7. de bereidheid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het door de vereniging te realiseren doel.
 6. De raad van advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het
  bestuur bij het verwezenlijken van de doelstelling van de vereniging, meer in het bijzonder aangelegenheden betreffende de organisatorische /bestuurlijke, de financiële continuïteit en de identiteit van de vereniging.
 7. De raad van advies is bevoegd – bij verschil van inzicht met het bestuur - over de onderwerpen betreffende organisatorische /bestuurlijke, financiële continuïteit en identiteit van de vereniging de algemene vergadering bijeen te roepen, zulks op de voet en wijze zoals is voorgeschreven in artikel 17, lid 6 van de statuten.
  voordat het besluit tot bijeenroepen wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de
  ontstane situatie met de raad van advies.
 8. Het bestuur is gehouden de raad van advies om advies te vragen bij de volgende onderwerpen:
  1. het meerjarenbeleidsplan dat door het bestuur wordt vastgesteld;
  2. het jaarplan en de begroting die door het bestuur worden vastgesteld;
  3. de inrichting van de jaarrekening, die door het bestuur wordt vastgesteld;
  4. grote meerjarige investeringen;
  5. zwaarwegende veranderingen in de organisatiestructuur
  6. beleidskeuzes ten aanzien van de vorm en inhoud van sponsoring en de in te vullen competities of wijzigingen daarvan;
  7. aangaan van overeenkomsten met een belang groter dan éénhonderdduizend euro (€100.000,00);
  8. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere organisatie, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
  9. een wijziging van de statuten van de vereniging.

   Indien het bestuur over één van voornoemde kwesties geen advies heeft ingewonnen dan blijft het besluit van het bestuur of andere organen van de vereniging desalniettemin geldig. Het bestuur betrekt de adviezen die hem worden uitgebracht bij de door hem te nemen besluiten. Indien een advies niet wordt opgevolgd, doet het bestuur gemotiveerd en schriftelijk opgave van de reden aan de raad van advies.
 9. Op uitnodiging van het bestuur kan de raad van advies of een lid van hen bestuursvergaderingen bijwonen. op verzoek van de raad van advies wonen de bestuursleden of een lid van het bestuur de vergaderingen van de raad van advies bij.
 10. Al hetgeen de raad van advies verder betreft kan zo nodig door het bestuur in overleg met de raad van advies nader worden geregeld bij reglement.

 STATUTENWIJZIGING

Artikel 22

 1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
  ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van meerderjarige leden in een vergadering waarbij ten minste vijftien procent (15%) van het aantal leden aanwezig is.
  Indien het onderhavige quotum niet wordt behaald, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het bepaalde in de leden 1 en 3 is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
  vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
  stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige
  aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte
  stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde
  vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
 6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor Amateurisme van de KNVB.
 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 25

 1. Elk lid ontvangt op verzoek een exemplaar van de statuten.
 2. Geen der leden kan zich erop beroepen onbekend te zijn met het bepaalde in deze statuten.
 3. Het bestuur kan een Eresponsor benoemen.
Alle evenementen

Evenementen

9
sept
Uitnodiging vrijwilligersavond

Uitnodiging vrijwilligersavond
Sportpark De Westmaat

Alle evenementen
Alle video's

Recente media

Alle video's