Organisatie

Volgen op

Anti-discriminatie & anti-racismebeleid

Beleid en gedragsregels met betrekking tot sportiviteit en respect

Het bestuur van voetbalvereniging IJsselmeervogels vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. 

Algemeen

Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn en die voor iedereen gelden, zoals leden, spelers, trainers, verzorgers, maar ook voor ouders en toeschouwers.

Sporters en trainer/coaches
  1. Voor de sporters en trainers geldt dat sportiviteit, eerlijkheid en bescheiden gedrag naast een gezonde prestatiedrang belangrijke elementen zijn in de beoefening van de sport.
  2. Beslissingen van (assistent) scheidsrechters, trainers/coaches en (jeugd-) leiders dienen te worden geaccepteerd.
  3. Voorkom onsportief en/of onplezierig gedrag en spreek medespelers, en ook anderen daaropaan.
Ouders

Voor ouders en verzorgers geldt dat zij de kinderen op een positieve manier dienen te begeleiden, niet trachten zaken te forceren, geen beslissingen van scheidsrechters aan te vechten, de kinderen aan te moedigen op een eerlijke wijze te winnen en hen te leren verlies op een normale wijze te verwerken. Bedacht moet worden dat plezier in de sport bovenaan staat. Toon goed gedrag, vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen en/of het belachelijk maken van spelers, trainers, scheidsrechters en officials, en scheldt mensen niet uit.

Wees sportief, ook bij verlies, veroordeel elk gebruik van geweld en moedig spelers aan zich aan de spel- en wedstrijdbepalingen te houden.

Beleid met betrekking tot racisme

Het beleid en de maatregelen van V.V. IJsselmeervogels tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties. 

a. Verklaring 
v.v. IJsselmeervogels verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke ander vorm van discriminatie zal niet worden getolereerd binnen v.v. IJsselmeervogels. Deze verklaring wordt – waar nodig - actief uitgedragen door v.v. IJsselmeervogels.

b. Racisme en discriminatie in het sportpark 
v.v. IJsselmeervogels verbiedt nadrukkelijk racisme en discriminatie in haar sportpark. v.v. IJsselmeervogels zal zich er maximaal voor inspannen dat tegen eenieder die zich in het sportpark desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie passende maatregelen worden genomen.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie
Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal v.v. IJsselmeervogels actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal v.v. IJsselmeervogels  op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.

d. Voorwaarde verkrijgen ledencard/sponsorcard/tribunecard
Als voorwaarde voor het (kunnen) verkrijgen van een ledencard/sponsorcard/tribunecard van v.v. IJsselmeervogels zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie. 

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda

v.v. IJsselmeervogels zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren in en om het stadion. 

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel

v.v. IJsselmeervogels zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige werknemers en vrijwilligers van v.v. IJsselmeervogels die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie. 

g. Samenwerking met stewards
In samenspraak met de stewardorganisatie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van v.v. IJsselmeervogels. v.v. IJsselmeervogels zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd uit het sportpark. 

h. Samenwerking met andere organisaties 
v.v. IJsselmeervogels zal binnen haar mogelijkheden samenwerken met andere betrokken organisaties in het tegengaan van racisme en discriminatie. Voorts zal v.v. IJsselmeervogels samenwerken met haar supporters in het tegengaan van racisme en discriminatie.