Organisatie

Volgen op

Huisreglement IJsselmeervogels

Onderhavige huisregels zijn bindend voor eenieder (hierna te noemen "publiek") die op enig moment aanwezig is op of rond sportpark De Westmaat of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit aangeduid als "Stadion").

Artikel 1 Definities

In deze huisregels wordt verstaan onder:
"Vereniging": v.v. IJsselmeervogels

"Publiek": eenieder die een wedstrijd van IJsselmeervogels bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond sportpark De Westmaat, zowel voor, tijdens, of na het tijdstip van aanvang van een wedstrijd als dagen dat er geen wedstrijd is.

"Stadion": het sport- en gebouwencomplex te Bunschoten-Spakenburg gelegen aan de Westdijk 14, genaamd De Westmaat, bestaande uit een stadion met de daarbij behorende voorzieningen, horecagelegenheden, aanverwante ruimten zoals sporthal De Toekomst, terreinen (de bijvelden), toegangen en toegangswegen.

"Toegangsbewijs": een bewijs, voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander deugdelijk bewijsstuk zoals een ledenpas of sponsorpas waaruit de bevoegdheid zich ter plaatse te bevinden blijkt, waaraan een toegangsrecht is verbonden.

"Toegangsrecht": de bevoegdheid om toegang te krijgen tot sportpark De Westmaat om daarin tijdelijk te verblijven en/of een wedstrijd bij te wonen.

"Legitimatiebewijs": een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

"Stadionverbod": het verbod om gedurende een bepaalde tijd op en/of in de directe nabijheid van het Stadion aanwezig te zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 2 Overige toepasselijke regelingen

De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. juni 2002 (nr. 181-2002) zijn tevens van toepassing.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing tussen de vereniging en het publiek. Deze huisregels zijn tevens verbindend voor eenieder die een toegangsbewijs aankoopt en/of verkrijgt.

Artikel 4 Toegang Stadion

4.1 Het publiek dient, ingeval van een wedstrijd met betaalde toegang, bij het betreden van het Stadion en gedurende de periode dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Op verlangen van stewards, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag dient het publiek te allen tijde aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs te kunnen beschikken.
Publiek dat niet over een geldig toegangsbewijs beschikt wordt de toegang tot het Stadion geweigerd, dan wel uit het Stadion verwijderd.

4.2 Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het toegangsbewijs de houder van het toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft. Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het toegangsbewijs het recht geeft.

4.3 Aanwijzingen van stewards, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag dienen te allen tijde onmiddellijk door het publiek te worden opgevolgd en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de toeschouwer kunnen toeschouwers worden gefouilleerd. Bij weigering van fouillering kan de toeschouwer worden verwijderd uit het Stadion.

4.4 Toegangen, trappen, gangpaden, nooduitgangen en dergelijke moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Het is het publiek verboden deze te belemmeren met bijvoorbeeld (brom)fietsen dan wel zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk.

Artikel 5 Datum en tijdstip voetbalwedstrijden

5.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.

5.2 De afgelasting, het staken, het niet uitspelen en/of het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag spelen van een voetbalwedstrijd zonder publiek geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie. Dit geldt ook indien er sprake is van een beslissing van de scheidsrechter dat de voetbalwedstrijd (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.

5.3 Voetbalwedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of die organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is, dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft.

Artikel 6 Overdraagbaarheid en Aansprakelijkheid

6.1 Het is verboden om Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.

6.2 Personen die een Toegangsbewijs hebben aangekocht en/of verkregen en dit Toegangsbewijs doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan sportpark de Westmaat.

6.3 Het betreden van het Stadion is op eigen risico. De Vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van de vereniging, van personen in haar dienst of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld of van derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de vereniging.

6.4 Het publiek is aansprakelijk voor alle schade die hij door zijn handelen of nalaten veroorzaakt in het Stadion aan zaken en/of personen en vrijwaart de vereniging voor aansprakelijkheid van derden ter zake.

Artikel 7 Beeld- en/of geluidsopnamen

Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) de wedstrijden/evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de Vereniging, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging.

Artikel 8 Alcohol en drugs

8.1 Het is het publiek verboden het Stadion te betreden of daarin te verblijven terwijl het publiek verkeert onder invloed van alcoholhoudende drank, hard- of softdrugs of in bezit is van alcohol en/of hard- of softdrugs dan wel verkeert onder invloed van of in bezit is van enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedbare stof en waardoor, naar het oordeel van de steward belast met de toegangscontrole, blijkt dat een toeschouwer, door onder invloed van of in het bezit te zijn van voornoemde stoffen, voor de openbare orde en veiligheid van hem/haar of anderen kan worden gevreesd.

8.2 Het is verboden door uzelf meegebrachte alcoholhoudende drank en/of hard- of softdrugs te bezitten, te nuttigen en/of te verhandelen in het Stadion.

8.3 Wanneer naar het oordeel van stewards, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag blijkt dat het publiek zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank, hard- of softdrugs, dat daardoor de openbare orde en veiligheid van hem/haar of derden kan worden bedreigd, zal de desbetreffende persoon worden verwijderd uit het Stadion.

8.4 Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar. Wanneer door stewards, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag (horecamedewerkers), inzake leeftijd alcoholverstrekking, wordt gevraagd een legitimatiebewijs te tonen bent u hiertoe verplicht.

8.5 Het is verboden voor en tijdens de wedstrijd glaswerk, blik en alcoholhoudende drank vanuit de kantine, sporthal de Toekomst en/of sponsorruimte(n) mee naar buiten te nemen. Uitzondering is alcoholhoudende dranken in plastic binnen het afgebakende terras.

Artikel 9 Verboden

9.1 Het is verboden voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of de openbare orde zoals stokken, kettingen, slag-, steek-, stoot-, of vuurwapens alsmede andere voorwerpen die naar het oordeel van stewards, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag ongeoorloofd zijn, in het bezit dan wel voorhanden te hebben.
9.2 Het meevoeren, voorhanden hebben of tonen van spandoeken met naar het oordeel van de vereniging discriminerende, aanstootgevende of kwetsende teksten en/of tekens is ten strengste verboden.
9.3 Het is verboden in het Stadion vuurwerk, fakkels, en rookpotten mee te nemen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.
9.4 Het is verboden op het sportpark te gooien met enig materiaal of enige vloeistof. Uitzondering hierop zijn de shooters (slierten).
9.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend, discriminerend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of andere te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
9.6 Het is verboden in het Stadion lichtinstallaties, hekken, daken en/of andere bouwwerken te beklimmen. Voorts is het publiek verboden te allen tijde het speelveld te betreden.
9.7 Stewards, beveiligingspersoneel, politie, en/of ander bevoegd gezag zijn gerechtigd het publiek te fouilleren op het bezig van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van verdenkingen in de zin van art. 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer gevraagde toestemming niet wordt verleend hebben de hierboven genoemde personen het recht te betrokkene de toegang tot het Stadion te weigeren.
9.8 Het publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het Stadion te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards, het beveiligingspersoneel, de politie of biometrische toepassing (deels) onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 10 Sancties

10.1 Het publiek dat op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huisreglement bepaalde, kan door stewards, beveiligingspersoneel, politie alsmede ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Stadion worden geweigerd ofwel van worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat. Tevens zal, bij ontstane schade door het in strijd handelen met dit huisreglement, dit verhaald worden op de desbetreffende persoon.

10.2 De vereniging is gerechtigd om een Stadionverbod op te leggen aan eenieder die in of buiten het Stadion in strijd heeft gehandeld met het in dit huisreglement bepaalde en/of een strafbaar feit heeft begaan en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van de vereniging wordt geschaad, zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht.

10.3 Bij het opleggen van sportparkverboden/sportparkverboden, zal de vereniging desbetreffende personen sportparkverboden opleggen overeenkomstig de Richtlijn termijn sportparkverbod (hierna: "Richtlijn" - zie website knvb.nl) weergegeven termijnen en voorwaarden.

10.4 Indien aan een persoon een sportparkverbod wordt opgelegd is deze persoon verplicht om binnen twee weken een officiële, goed gelijkende, recente kleurenpasfoto ter beschikking te stellen aan de vereniging, zodat op een behoorlijke naleving van het sportparkverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de duur van het sportparkverbod verdubbeld op een door de vereniging aangegeven wijze. De vereniging is gerechtigd de kleurenpasfoto te verstrekken aan de clubs ten behoeve van het identificeren van personen aan wie een sportparkverbod is opgelegd.

10.5 Wanneer geconstateerd wordt dat een persoon met een sportparkverbod of sportparkverbod in het Stadion aanwezig is, zal betreffende zich moeten kunnen legitimeren en zal hij/zij worden verwijderd van Stadion. Dit zal tevens tot gevolg hebben dat de overtreding zal worden gerapporteerd aan de KNVB.

10.6 De Vereniging is gerechtigd op basis van een melding van politie, justitie of een andere club omtrent een voetbalgerelateerd gepleegd (strafrechtelijk) feit of vermoeden daartoe, bij wijze van voorlopige ordemaatregel, de betreffende persoon de toegang voor de duur van maximaal zes weken te weigeren tot het Stadion en wedstrijden.

10.7 De Vereniging is gerechtigd op basis van een redelijk vermoeden van overtreding van dit huisreglement, bij wijze van voorlopige ordemaatregel, de betreffende persoon de toegang tot het Stadion en wedstrijden voor de duur van maximaal vier weken te weigeren (gedurende de beoordeling door de vereniging of haar adviescommissie).

Artikel 11 Vaststelling en wijziging van de huisregels

Deze huisregels worden vastgesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde regels worden na vaststelling in een bestuursvergadering en bekendmaking via de website van de Vereniging en/of Vogelnieuws onmiddellijk van kracht.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Sponsors en businessclubleden van de Vereniging zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun genodigden op de hoogte zijn van de gedragsregels beschreven in het huisreglement. Genodigden worden op dezelfde wijze bestraft als genoemd in artikel 8 van dit huisreglement als zij het huisreglement overtreden.

12.2 Roken is uitsluitend toegestaan indien en voor zover plaatsen en/of ruimten daartoe zijn aangewezen.

12.3 Indien enige bepaling van dit huisreglement nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit huisreglement volledig van kracht blijven en treedt een nieuwe bepaling in de plaats van de nietig c.q. vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.