Organisatie

Volgen op

Statuten

Het hieronder benoemde betreft een kopie van de statuten die zijn vastgesteld op 4 oktober 2018. De oorspronkelijke statuten zijn op te vragen conform artikel 25. Aan deze kopie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: V.V. IJsselmeervogels. Zij is opgericht op zes juni negentienhonderdtweeëndertig onder de naam Na Arbeid Sport, nadien, op twaalf juni negentienhonderdzevenendertig gewijzigd in V.V. IJsselmeervogels.
 2. Zij heeft haar zetel te Bunschoten-Spakenburg.

Duur

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van zondagvoetbal.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond, hierna te noemen: 'KNVB',
  1. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  2. het bevorderen en het doen plaatshebben van wedstrijden;
  3. het houden van trainingen;
  4. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  en verder met behulp van andere toelaatbare middelen die tot het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
  1. spelende leden;
  2. niet-spelende leden;
  3. ereleden.
 3. Spelende leden zijn zij, die jaarlijks een door het bestuur vastgestelde contributie betalen en die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.
 4. Niet-spelende leden zijn zij, die jaarlijks een door het bestuur vastgestelde contributie betalen, maar niet gerechtigd zijn deel te nemen aan wedstrijden.
 5. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien leden door de algemene vergadering (ALV) met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.
 6. De vereniging verplicht zich - voor zover ingevolge voorschriften van de KNVB voor bepaalde categorie leden en/of functies verplicht - voor de betreffende leden en/of functies - het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
 7. Ingeval van niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.

Einde lidmaatschap

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 7 lid 6.

  1. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
  2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een reglement anders is bepaald.
 2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  1. in de gevallen in de statuten genoemd;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

  1. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  2. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
   • wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
   • binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld.
    Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer zijn rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
   • binnen een maand nadat hem in een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

  1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.
  2. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 3. Indien een lid en lid KNVB overeenkomstig artikel 4 lid 6 door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddelijke ingang op te zeggen.
 4. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokken geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn bezwaar te maken en in beroep te gaan.

Rechten en verplichtingen

Artikel 6

 1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
 4. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 5. De leden zijn gehouden:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  3. de door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) na te leven;
  4. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Straffen

Artikel 7


  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 1. Indien de algemene vergadering een reglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het reglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het reglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een commissie en een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.

  1. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het reglement een ander orgaan aanwijst.
  2. Indien in een reglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een door het bestuur opgelegde straf bezwaar maken en in beroep gaat met inachtneming van het in het reglement bepaald of ander van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.

  1. In geval van een overtreding, als genoemd in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
   • berisping;
   • schorsing;
   • royement (ontzetting uit het lidmaatschap);
   • uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
   • ontzegging van het recht om een of meer functies - al dan niet voor een bepaalde termijn - uit te oefenen;
   • ontzegging tot de toegang van het stadion/sportpark, al dan niet voor een bepaalde termijn.
  2. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
 2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 3. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
 4. Een lid kan tegen een door het bestuur opgelegde straf binnen twee weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur. het bestuur hoort in ieder geval de bezwaarde en maakt daarvan een verslag.
  Tegen het besluit op het bezwaarschrift kan het lid binnen een maand na ontvangst van de gemotiveerde schriftelijke kennisgeving, in beroep gaan bij de Raad van Advies.
  De Raad van Advies beslist op het beroep binnen één maand indiening. In voorkomende gevallen zal de Raad van Advies zowel het lid als het bestuur om mondelinge toelichting verzoeken. Het besluit van de Raad van Advies zal schriftelijk aan het lid en aan het bestuur worden medegedeeld. Tegen dit besluit is geen beroep meer mogelijk.
  Gedurende de bezwaar- en beroepstermijn en hangende het beroep, blijft de straf van kracht.

Geldmiddelen

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. ontvangsten uit wedstrijden;
 3. andere inkomsten.

Contributie

Artikel 9

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. De contributie is elk verenigingsjaar in de maand juli verschuldigd.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie van het gehele jaar verschuldigd.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Bestuur

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden als bestuurslid worden benoemd. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een door de ALV gekozen voorzitter en een door de ALV gekozen penningmeester.
 2.   
  1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of schriftelijk, ondertekend door tenminste vijftien leden uiterlijk zeven dagen voor de ALV.
  2. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:
  1. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;
  2. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 5. Ieder bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Zonder indiening van tegenkandidaten door de onder artikel 4 genoemde leden wordt het bestuurslid voor een nieuwe periode herbenoemd. Na expiratie van twee aaneengesloten perioden is herbenoeming niet mogelijk. Een bestuurslid dat na de onderhavige aaneengesloten perioden aftreedt is gedurende een termijn van twee jaren na genoemd aftreden niet verkiesbaar.
 7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken als bestuurslid.

Besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld, en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
 5. Bestuursbesluiten kunnen slechts met meerderheid van stemmen genomen worden.
 6. Bij staken van stemmen heeft ieder bestuurslid de bevoegdheid betreffende het onderhavige onderwerp een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om de daar aanwezige leden een oordeel over dat onderwerp te vragen.
 7.  
  1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
   Een nietig besluit mist rechtskracht.
  2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd.
   Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
  3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
 8.  
  1. Een besluite van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
   1. wegens strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
   2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 7 lid 6;
   3. wegens strijd met een reglement.
  2. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 7 onder b wordt gedoeld.
 9. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 10. Een besluit dat vernietigbaar  is op grond van het bepaalde in lid 7 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
  Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
  Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Vertegenwoordiging

Artikel 12

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de zin van de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
  Besluiten met betrekking tot genoemde rechtshandelingen worden slechts dan genomen indien uit het aantal aanwezige leden van de algemene vergadering een gekwalificeerde meerderheid van tweederde wordt behaald. 
  Indien dit niet het geval is kan bij een opeenvolgende algemene vergadering over genoemde rechtshandelingen met meerderheid van stemmen worden besloten.
 6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:

  1. Onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen die een belang van
   tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) of meer vertegenwoordigen;
  2.  
   1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of in genot verkrijgen en geven van registergoederen;
   2. het ter leen verstrekken van gelden met uitzondering van dat wat tot het ondersteuningsbeleid behoort;
   3. het ter leen opnemen van gelden waaronder begrepen het aanvragen van een bankkrediet;
   4. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks ter beoordeling van het bestuur;
   5. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de vereniging;
   6. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
   7. de stategie van de vereniging die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
   8. de financiering van de strategie van de vereniging.
  3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 8. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de zin van de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 9. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 10. Voor het verrichten van betalingen en het in ontvangst nemen van gelden van de vereniging en het geven van kwijting daarvoor, is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Rekening en verantwoording 

Artikel 13

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

  1. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering -  een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
  2. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden.
 2. Het bestuur laat het jaarverslag ex lid 2 van dit artikel samenstellen door een accountant.
 3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur décharge.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en vierde lid, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 14

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording ex artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde accountant;
  2. het jaarverslag van de secretaris;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. vaststelling van de notulen van de overige algemene vergadering;
  5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 4. In een andere algemene ledenvergadering welke voor aanvang van het verenigingsjaar wordt gehouden komen onder meer aan de orde:
  1. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
  2. vaststelling van de contributies.
 5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 6. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. 
  De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek en met opgaaf van redenen van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang, stemrecht besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 15

 1.  
  1. Alle leden, die niet geschorst zijn en die geen stadionverbod is opgelegd, hebben toegang tot de algemene vergadering.
  2. Leden jonger dan achttien (18) jaar hebben ieder één stem en alle overige leden hebben iedere twee stemmen.
  3. Leden jonger dan achttien (18) jaar kunnen hun stemrecht niet zelf uitoefenen; de uitoefening van het stemrecht komt toe aan de wettelijk vertegenwoordiger van dat lid (ouder, voogd, ook wanneer de wettelijk vertegenwoordiger zelf geen lid is van de vereniging) of aan een door de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk gemachtigd lid van achttien (18) jaar of ouder. Als de wettelijk vertegenwoordiger het stemrecht zelf uitoefent heeft deze alsdan toegang tot de algemene vergadering.
  4. Leden, die geschorst zijn of een stadionverbod is opgelegd, hebben geen stemrecht.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. Het gemachtigde lid kan echter, naast zijn eigen stem(men), in totaal voor niet meer dan één ander lid stem(men) uitbrengen.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering.
 5. Bij het staken van de stemmen over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Indien bij een stemming over personen de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  1. blanco zijn;
  2. onleesbaar zijn;
  3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  4. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
  5. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  6. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.
 8.  
  1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen is bindend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens bindend.
  2. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voorzitterschap en notulen

 Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist te worden ondertekend.
  In een (algemene) vergadering genomen besluiten hebben hun werking en zijn rechtsgeldig vanaf het moment dat ze in die vergadering zijn genomen. Het vaststellen van de notulen heeft aldus geen betekenis voor de vraag of een besluit is genomen. Een genomen besluit kan niet ongedaan gemaakt worden door bij de vaststelling van de notulen de conceptnotulen te wijzigen.

Raad van advies

Artikel 17

 1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot de instelling of het opheffen van een raad van advies, bestaande uit tenminste drie leden, van wie 1 lid met een financieel profiel. De raad van advies benoemt uit haar midden een voorzitter.
 2. De leden van de raad van advies worden voorgedragen door de raad van advies met instemming van het bestuur en worden benoemd door de algemene vergaderingvan de vereniging. Leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en zijn aansluitend eenmalig voor eenzelfde periode hernoembaar.
 3. De algemene vergadering is bevoegd leden van de raad van advies te ontslaan. Een lid van de raad van advies kan alleen worden ontslagen door de algemene vergadering - al dan niet op voordracht of aangeven van het bestuur en/of de raad van advies.
 4. Bij de samenstelling van de raad van advies zal rekening worden gehouden dat er sprake is van een evenwichtige samenstelling van de raad van advies, waardoor voldoende deskundigheid aanwezig is over het werkterrein van de vereniging en op de terreinen financiën, organisatorische en bestuurlijke verhoudingen.
  1. Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van advies;
  2. Het lidmaatschap van de raad van advies mag wel worden gecombineerd met wervingsactiviteiten en/of vrijwilligerswerk voor de vereniging;
  3. Geen lid van de raad van advies kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de vereniging dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt.
 5. De leden van de raad van advies dienen te voldoen aan één of meer van de volgende
  kwalificaties:
  1. voldoende draagvlak binnen de vereniging;
  2. passende ervaring in toezichthoudende/adviserende functie(s);
  3. brede kennis op het gebied van aansturing van grotere vrijwilligersorganisaties;
  4. financieel-economische en/of juridische kennis en ervaring;
  5. het vermogen kritisch en onafhankelijk te opereren;
  6. verbondenheid met de vereniging;
  7. de bereidheid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het door de vereniging te realiseren doel.
 6. De raad van advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur bij het verwezenlijken van de doelstelling van de vereniging, meer in het bijzonder aangelegenheden betreffende de organisatorische/bestuurlijke, de financiële continuïteit en de identiteit van de vereniging.
 7. De raad van advies is bevoegd - bij verschil van inzicht met het bestuur - over de onderwerpen betreffende organisatorische/bestuurlijke, financiële continuïteit en identiteit van de vereniging de algemene vergadering bijeen te roepen, zulks op de voet en wijze zoals is voorgeschreven in artikel 14, lid 6 van de statuten.
  Voordat het besluit tot bijeenroepen wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de raad van advies.
 8. Het bestuur is gehouden de raad van advies om advies te vragen bij de volgende onderwerpen:
  1. het meerjarenbeleidsplan dat door het bestuur wordt vastgesteld;
  2. het jaarplan en de begroting die door het bestuur worden vastgesteld;
  3. de inrichting van de jaarrekening, die door het bestuur wordt vastgesteld;
  4. zwaarwegende veranderingen in de organisatiestructuur
  5. beleidskeuzes ten aanzien van de vorm en inhoud van sponsoring en de in te vullen competities of wijzigingen daarvan;
  6. het aangaan van alle rechtshandelingen met een belang groter dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
  7. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere organisatie, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
  8. een wijziging van de statuten van de vereniging.

   Indien het bestuur over één van voornoemde kwesties geen advies heeft ingewonnen dan blijft het besluit van het bestuur of andere organen van de vereniging desalniettemin geldig. Het bestuur betrekt de adviezen die hem worden uitgebracht bij de door hem te nemen besluiten. Indien een advies niet wordt opgevolgd, doet het bestuur gemotiveerd en schriftelijk opgave van de reden aan de raad van advies.
 9. Op uitnodiging van het bestuur kan de raad van advies of een lid van hen bestuursvergaderingen bijwonen. op verzoek van de raad van advies wonen de bestuursleden of een lid van het bestuur de vergaderingen van de raad van advies bij.
 10. Al hetgeen de raad van advies verder betreft kan zo nodig door het bestuur in overleg met de raad van advies nader worden geregeld bij reglement.

Statutenwijziging

Artikel 18

 1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van meerderjarige leden in een vergadering waarbij ten minste vijftien procent (15%) van het aantal leden aanwezig is.
  Indien het onderhavige quotum niet wordt behaald, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het bepaalde in de leden 1 en 3 is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
 6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van het Bestuur Amateurvoetbal van de KNVB.
 7. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in Liquidatie".
 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en gedragsregels vaststellen.
 2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement en gedragsregels kan gescheiden bij besluit van het bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement en gedragsregels mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 4. De statuten en de reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de toepasselijke voorschriften van de KNVB.

Slotbepaling

Artikel 22

 1. Elk lid ontvangt op verzoek een exemplaar van de statuten.
 2. Geen der leden kan zich erop beroepen onbekend te zijn met het bepaalde in deze statuten.