Organisatie

Volgen op

Klachtenprocedure

IJsselmeervogels is een transparante vereniging met een goed georganiseerde, heldere structuur. In het technisch beleidsplan is de structuur van de opleiding, de indeling en selectie van elftallen helder omschreven. Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld en voor de uitvoering van dit plan zijn door het bestuur personen aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit plan. Wanneer u vragen heeft op voetbaltechnisch gebied, dient u dan ook contact met de voetbaltechnische commissie op te nemen.

Elftalondersteuner

Door het bestuur is een elftalondersteuner aangesteld. Deze elftalondersteuner is er voor zaken die binnen elftallen niet goed of niet naar tevredenheid van spelers, ouders, trainers of leiders lopen. Te denken valt aan gevallen van pesterijen, groepsdruk, onbehoorlijk gedrag binnen en buiten de lijnen. Ook bij de ondersteuning van elftallen in moeilijke situaties als ernstige ziekte en/of overlijden van bij een elftal betrokken personen kan de elftalondersteuner een belangrijke rol spelen.

 1. De elftalondersteuner hanteert de volgende stappen in de procedure:
  De elftalondersteuner zorgt ervoor de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen, samen met de hulpvrager en bekijkt of de vraag voldoet aan de criteria die zijn gesteld voor ondersteuning door de elftalondersteuner. Is het geen zaak voor de elftalondersteuner, dan verwijst deze door naar verantwoordelijke personen.
 2. De elftalondersteuner gaat na, welke actie de vraagsteller zelf al heeft ondernomen.
 3. De elftalondersteuner probeert middels een gesprek helder te krijgen, wat de vraagsteller wil bereiken en wat hij daarvoor nodig heeft.
 4. Zo nodig gaat de elftalondersteuner in gesprek met de persoon waarmee de vraagsteller een probleem heeft.
 5. De elftalondersteuner maakt een verslag van dit gesprek en sluit dit kort met de gesprekspartner, dit ter voorkoming van een "welles-nietes-spelletje".
 6. De elftalondersteuner gaat samen met de gesprekspartner na, welke oplossing geboden kan worden aan de vraagsteller.
 7. De aangeboden oplossing wordt besproken met de vraagsteller en bij acceptatie van het aanbod worden beide partijen uitgenodigd voor een afsluitend gesprek.
 8. Na een vooraf afgesproken termijn wordt door de elftalondersteuner contact opgenomen met de hulpvrager voor een evaluatie en om vast te kunnen stellen, of de problemen echt zijn opgelost.

Zorgvuldigheid

 • De elftalondersteuner praat niet in het openbaar over zaken die spelen of gespeeld hebben.
 • Vertrouwen mag niet worden geschonden. Niet van de vraagsteller, noch van de gesprekspartner.
 • Om te voorkomen dat een sfeer van geheimhouding en wantrouwen gecreëerd wordt, zal de elftalondersteuner aan een aangewezen functionaris verslag uitbrengen van de bemiddelingsgesprekken en de afhandeling daarvan.
 • Om te voorkomen dat patronen ontstaan, is een goede registratie nodig.
 • Bij het ontstaan van patronen hoort het bestuur ingelicht te worden, zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Vertrouwenspersoon

Door het bestuur is ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is te raadplegen bij zaken die te maken hebben met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Ook hier geldt, dat men met vragen of klachten over opleiding, selectie en indeling van elftallen niet terecht kan bij de vertrouwenspersoon. Waar de elftalondersteuner specifiek voor spelende leden/elftallen is aangesteld kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld door alle geledingen binnen de vereniging.

Ook voor de vertrouwenspersoon geldt een procedure klachtafhandeling. Deze is in grote lijnen dezelfde als van de elftalondersteuner. Wel is het van belang voor de vertrouwenspersoon, om na te gaan of er al dan niet sprake is van strafbare feiten. Bij zeer ernstige zaken verdient het aanbeveling voor de beklaagde iemand te zoeken die kan ondersteunen, zodat de vertrouwenspersoon voor de klager vrij te benaderen blijft.

  

Vertrouwenspersoon KNVB

Het kan zijn dat de aard van de zaak aanleiding geeft om met iemand van buiten de vereniging te spreken. In dat geval kunt u contact op nemen met de vertrouwenspersonen van de KNVB. Deze zijn bereikbaar via het mailadres: [email protected].