Organisatie

Volgen op

Raad van Advies

Door middel van een statutenwijziging van v.v. IJsselmeervogels is op 7 januari 2016 formeel een Raad van Advies ingesteld. De Raad van Advies heeft als statutair orgaan de volgende taken en doelstellingen:

 • de Raad van Advies kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de koers en het functioneren van de vereniging en het te voeren bestuursbeleid;
 • de Raad van Advies functioneert onafhankelijk van het bestuur en zal een klankbord en adviesorgaan  zijn voor het bestuur;
 • de Raad van Advies zal op verzoek van het bestuur functioneren als commissie van aanbeveling van de vereniging teneinde het maatschappelijk draagvlak en het gewicht van de vereniging te verhogen;
 • de leden van de Raad van Advies zullen zich ongevraagd en op verzoek van het bestuur inzetten voor de vereniging;
 • de leden van de Raad van Advies kunnen meedenken bij het regelen van relevante contacten en nieuwe sponsoren;
 • de leden van de Raad van Advies kunnen meedenken over de koers van de vereniging in brede zin;
 • de Raad van Advies zal zich inzetten om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te streven naar continu├»teit, verdere ontwikkeling en professionalisering van de vereniging
 • In de samenwerking tussen het bestuur en de Raad van Advies dient er sprake te zijn van bevordering van uitwisseling en kennisvergroting teneinde de ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke aansluiting van de vereniging tussen vraag- en aanbodzijde te bereiken;

Samenstelling

Achtergrond

Leden van de Raad van Advies zijn vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld de volgende branches:

 • Juridisch
 • Kennisinstituten en onderwijs
 • Politiek
 • Maatschappelijke (Ondernemers-)organisaties
 • Media & Communicatie
 • Bedrijfsleven

Op basis van kennis en ervaring ondersteunen de leden van de Raad van Advies  het bestuur van de vereniging in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om gestelde doelstellingen te bereiken.

%MCEPASTEBIN%